Dole i niedole nie tylko polskiego szlachcica

Bogdan Góralski

2010-12-14 09:44
 Oceń wpis
   

Marx się mylił i to bardzo. Cała teoria o walce klas była bzdurą. Prawdą jest, że zdarzają się cykliczne paroksyzmy gniewu ludu skutkujące wymianą elit. Elity są w ciągłym wertykalnym społecznym ruchu. Jednak to właśnie elity wytwarzają postęp cywilizacyjny łagodzący niedolę ludu a w zamian utrzymują kierowniczą w nim rolę. Teoria, że kryzysy są immanentną cechą kapitalizmu była bzdurą. W cesarstwie rzymskim, które upadło, dominowały państwowe przedsiębiorstwa. Podobnie w sowieckiej Rosji. Zakrzyczano współczesnych Marksowi myślicieli, którzy twierdzili inaczej niż on. Z wielką szkodą dla świata zaprzestano dyskursu naukowego, który mógłby wyjaśnić dlaczego w gospodarce dochodzi do permanentnych kryzysów. Przyjmijmy, że Karol Marx ogłosił swoją teorię w 1850 roku. Od tego czasu minęło 150 lat i dziś już wiemy, że kryzysy występują także w komunizmie. W takim razie co  powoduje, że świat co pewien czas dostaje kryzysowej czkawki. Stanley Jevons, współczesny Marksowi, głosił, że kryzysy w przemyśle są wywoływane przez kryzysy agrarne, a te są wywoływane zmianami klimatu. Teraz się okazuje, że jest to prawdą. Udowadniam to w mojej pracy WPŁYW KRYZYSÓW KLIMATYCZNYCH NA PRZESZŁE I PRZYSZŁE ZACHOWANIE LUDZKICH POPULACJI, która jest opublikowana w książce socjologa krakowskego Janusza Muchy wydanej przez wydawnictwo Nomos, tytuł: NIE TYLKO INTERNET. NOWE MEDIA...Moja praca dowodzi, że powtarzalne kryzysy klimatyczne, cykliczne naprzemienne ocieplenia i oziębienia przynoszą dramatyczne skutki dla populacji ludzkich. Kryzysy te wywołują wojny, wybuchy rewolucji, są przyczyną upadku imperiów i wielkich masowych migracji. Od wielu lat dopominam się o wsparcie moich badań na przyczynami i skutkami zmian klimatu, ale jest to jak dotąd bezskuteczne. Moje dokonania obalają ostatecznie teorię Marksa i może dlatego są niewygodne dla obecnych elit nauki polskiej, które wyrosły na chwaleniu geniuszu Marksa. Tymczasem moje badania w sposób niepodważalny dowodzą, że przyczyny obecnego światowego kryzysu, który jeszcze się pogorszy,  leżą w  wiekowych i dekadowych zmianach klimatu.  Kryzysy występują we wszystkich systemach gospodarczych, co dowodzi, że są powodowane przez zjawiska niezależne od sposobuyle="">  funkcjonowania organizacji społeczeństwa. Kryzys ekonomiczny dotykający nasz dzisiejszy świat wydarzył się już w przeszłości wielokrotnie. Min. doświadczały go Republika Rzymska  i cesarstwo rzymskie, Rzeczpospolita Polska, Imperium Otomańskie w minionych wiekach. Mechanizm kryzysów klimatyczno-gospodarczych powtarza się w kilkuset letnim cyklu wyznaczanym przez zmiany klimatu co opisuję w moich pracach. Naprzemienne ocieplenia i oziębienia klimatu powodują skutki ekonomiczne wywołujące upadki imperiów i wielkie wędrówki ludów. Trwające współcześnie ocieplenie wywołuje obumieranie społeczeństw rolniczych na całym świecie co już skutkuję masowymi migracjami ludności iyle="">  spadkiem popytu na artykuły przemysłowe. Jeżeli to ocieplenie będzie nadal trwało, pogłębi kryzys gospodarek G-20 co może przynieść gwałtowny krach finansowy, taki jak krach na Wall Streetyle="">  w latach 30-tych XX wieku. Jeżeli potem przyjdzie oziębienie, gwałtownie spadnie produkcja rolna i wzrosną światowe ceny żywności. Spowoduję to rewolucje w społeczeństwach G-20 i sytuacja na świecie wymknie się spod kontroli. Taki mechanizm doprowadził do II wojny światowej. Jest tylko jedna droga aby zapobiec temu scenariuszowi- już teraz należy rozpocząć rzetelne kompleksowe badania nad ziemskim mechanizmem klimatycznym, tak aby wykorzystać całą dostępną wiedzę dla rozwiązania tego problemu. Pomoże to zapobiec przewidywanej przeze mnie destabilizacji sytuacji światowej.

---2010-11-24 06:26
 Oceń wpis
   

W poprzednim wpisie napisałem, że w Izraelu i USA dziedziczą kobiety. Jak to się dzieje?Wytłumaczenie jest poniżej.

Pewien warszawski Żyd powiedział mi, że według żydowskiego prawa (prawdopodobnie ustnego Talmudu) jeżeli żona , córka lub syn otrują męża lub ojca to nie ma zbrodni. Trują

go wtedy, gdy nie zarabia odpowiednio dużo pieniędzy i wtedy, gdy chcą przejąć jego majątek. System komunistyczny z państwową własnością był ucieczką żydowskich mężczyzn od niosącego śmiertelne zagrożenie posiadania jakiegokolwiek bogactwa.

Dziś żydowscy mężczyźni zagrożeni śmiercią pracują jak szaleni aby zasłużyć na względy rodziny. To dlatego są tacy pazerni na pieniądze. Aby uniknąć zagrożenia nie zawierają małżeństw, wchodzą w związki homoseksualne, są kawalerami lub wybierają karierę w Kościele Katolickim. Kościół zapewnia komfortową i dobrze płatną pracę a księdzu przecież nie wolno się żenić wiec problem z Żydówkami z głowy. Księdzu przecież wolno mieć kochanki i normą sąyle="">  nieformalne związkiyle="">  księży z gojkamiyle="">  i nieślubne dzieci.

Żydowskie kobiety pozbawione szans na małżeństwo wybierają gojów i tak się miesza krew w narodzie. Dalej jednak w mieszanych rodzinach stosują żydowskie prawo. Żydowskie trucizny pozorują zawał serca lub wylew dlatego są łatwe w użyciu. Są powszechnie stosowane dla usunięcia wrogów lub konkurentów lub zdobycia majątku.

Księża robią interesy z mafiami- możliwe dzięki odpowiednio spreparowanemu polskiemu systemowi podatkowemu. To dlatego nikt nie widział księgowego w najbogatszej nawet parafii. Jeżeli Polacy nie zrobią z Kościołem Katolickim porządku to są frajerami.

Współczesny polski Kościół Katolicki jest pełen żydowskich mężczyzn-to ich ostoja. I tacy to ludzie uczą nas jak być chrześcijanami – tzn. dobrymi ludźmi. Uczą nas jak prowadzić bogobojne życie. Chrystus się w grobie przewraca. Kościół jest zakłamany i zakłamana jest jego nauka. Pięknie można żyć na Ziemi i bez Kościoła czego przykłady spotykamy wszędzie. Tak więc widzimy w jaki sposóbyle="">  naród żydowski sam się prześladuje i dlaczego zdobył tak wiele bogactw. Truciem i zbrodniami kreuje się ten naród wybrany. Jak Wam się to wszystko podoba?

 

 

 

 

 

yle="">to
        overthrow and put to flight.

yle=""> 2010-11-15 07:07
 Oceń wpis
   

Piekło lub Niepodległość

Współczesna Polska to PIEKŁO goryczy, krzywd, zwalczających się mafii (w tym kościelnej). To kraina niewykorzystanych możliwości, niewypowiedzianych pragnień, skrajnych podłości popełnianych przez dzisiejszych polityków, zakłamanych mediów. Dalekoyle="">  dzisiejszej Polsce do tej przedwojennej, honorowej Polski, która potrafiła powiedzieć NIE dwóm totalitaryzmom europejskim. Polska zubożała, wyludniła się, osłabła, ale dalej żyje jej dawny duch w resztkach patriotów polskich rozsianych po całym świecie. Czy zjednoczą się i zbiorą siły do walki o wyzwolenie się zyle="">  PIEKŁA w jakim tkwi współczesna Polska?

Czy potrafimy przywrócić podstawy potęgi I Rzeczypospolitej- wolność myśli, jawność życia publicznego i siłę stanu szlacheckiego-dawnej elity polskiej?

PRL zniszczył szlachtę i wykreował nowe elity polskie w większości związane korzeniami z polskim żydostwem. Obecnie te elity są podzielone i prowadzą beznadziejnąyle="">  politykę. Jedni optują za sojuszem z USA, drudzy za Rosją a trzeci za Europą. Taki jest główny żydowski podział, który ma charakter ideologiczny. Tymczasem jest możliwa czwarta droga-sojuszu z Azją i Afryką, których potęga rośnie. I to jest szansa dla Polski i nowych polskich politycznych elit. Aby tą szansę wykorzystać Polacy muszą wyzwolić się z kręgu kultury żydowskiej i przywrócić dawną organizację Rzeczypospolitej, której siłą było spójne społeczeństwo i rolnictwo. Trzeba będzie kręgi wrogie niepodległej przyszłości Polski odsunąć od władzy. Obecnie wiele z tych kręgów ma charakter przestępczy. Żerują na Polsce wykorzystując swoją pozycję polityczną. Trzeba wypracować nową polską ideologię –nowy system etyczny, który uwzględni dorobek cywilizacji azjatyckich i afrykańskich mogących wzbogacić i ulepszyć nasze polskie tradycje. Może pokonamy wtedy bariery kulturowe przy sprowadzaniu do Polski rolników-osadników z Azji i Afryki. Nie uciekniemy przed tym bo inaczej zbankrutuje nasz system emerytalny. Musimy więc wypracować wspólny azjatycko-afrykańsko-polski system etyczny, który wszyscy będą mogli zaakceptować. Unikniemy wtedy nierozwiązywalnych problemów izolacji imigrantów przed którym stanęły Niemcy. Zalążki nowego systemu etycznego są sformułowane w opublikowanym w internecie blogu PROGRAM PARTI DEKALOGU i blogu ETYKA NA NOWE TYSIĄCLECIA. Trzeba będzie zneutralizować wszystkie działające w Polsce mafie, zreformować ideologicznie i organizacyjnie polski Kościół Katolicki, przywrócić pełną jawność życia publicznego i sformułować dla Polski perspektywiczny program zapewniający role dla Polaków wszystkich mniejszości. Trzeba wrócić do ulepszonej II Rzeczypospolitej.

  Zgnębiona II wojną światową II Rzeczypospolita odżyje wraz z polską szlachtą. Elity Polski były niszczone już za caratu gdy przeprowadzono uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania (tylko na terenie Polski za utracone przez szlachtę ziemie). Elity polskie były zabijane podczas powstań, wojen i okupacji. Ostateczną katastrofą było odebranie po II wojnie światowej (przez sterowaną z Moskwy i chronioną jej wojskami żydokomunę)yle="">  majątków polskim ziemianom. Umarło wtedy wraz ze szlachtą polskie rolnictwoyle="">  z wielowiekowym jego dorobkiem zapisanym w optymalnej strukturze rolnej. W okresie PRL prywatne rolnictwo było niszczone a państwowe samo upadało czego skutkiem jest współczesny kryzys tej tradycyjnej podpory polskiej gospodarki związany z biologicznym wyniszczeniem ludu rolniczego. Z powodu braku perspektyw rozwojowych w PRL i późniejyle="">  rodziło się mało dzieci. Obecnie rolnictwo daje 3% polskiego PKB gdy tymczasem w USA jest to 18% PKB. Wynika z tego, że polskie rolnictwo zostało zniszczone przez PRL i jego następstwa. Dodatkowo negatywnie oddziaływały procesy gospodarcze związane z XX-wiecznym ociepleniem klimatu. Dlaczego rolnictwo jest tak ważne dla kraju? Z obliczeń amerykańskich ekonomistów wynika, że 1 dolar popytu rolniczego wydany na środki produkcji przynosi 2.73 dolara przyrostu dochodu narodowego co powoduje, że rosnący rolniczy popyt wywołuje rosnącą koniunkturę w przemyśle. Widzimy więc, że starania o polskie rolnictwo przyniosą prosperity polskiej gospodarce. Aby to osiągnąć należy zrehabilitować polską szlachtę i przywrócić jej tradycyjną rolę w polskim społeczeństwie-rolę elity kultury i polskiego rolnictwa. Należy wypłacić potomkom szlachty odszkodowania za utraconą ziemię w postaci obligacji skarbu państwa i uczynić ich opiekunami dzierżawców nie uprawianej ziemi ornej (30% ziemi ornej w Polsce to nie uprawiane odłogi). Ustrój rolny polegający na dzierżawieniu ziemi uprawiającym ją rolnikom (taki panował w I Rzeczypospolitej) jest najsprawniejszym ekonomicznie systemem uprawy ziemi. Wg standardów UE nie uprawiana ziemia mogłaby dać chleb 15 milionom rolników-imigrantów. Tylko skąd ich wziąć? Należy ich wziąć z przeludnionych krain świata tj. z rejonu Gazy w Palestynie, Indii, Chin, Japonii i osiedlić w Polsce. Aby się zasymilowali w Polsce należy otoczyć opieką całą ludność rolniczą oraz odpowiednio zmodyfikować polski system religijno-etyczny, tak aby łatwo go mogli zaakceptować. Przyniesie to Polsce niewątpliwie postęp kulturowy co podniesie jakość życia polskiego społeczeństwa. Polska zyska w świecie potężnych przyjaciół (i odbiorców produkowanej żywności) i przyczyni się wydatnie do światowego pokoju. Polska zyska także niedrogą siłę roboczą co wywoła dalszy przypływ inwestycji zagranicznych wspomagających rozwój naszego kraju oraz uratuje polski system emerytalny. Da to także przykład reszcie Europy i USA co robić aby wyjść z pogłębiającego się kryzysu światowego. Mój wywód prowadzi do nieodpartychyle="">  wniosków: należy ożywić polską szlachtę przywracając jej majątki i tym reanimować polskie rolnictwo. Jest to dla Polski nieodzowne z uwagi na zbliżającą się zmianę klimatu na zimniejszy i związany z tym spadek wydajności rolnictwa europejskiego i amerykańskiego- dotychczasowych producentów nadwyżek żywnościowych. Przyniesie to wzrost: popytu na żywność i cen produktów rolnych co dało by bogactwo Polsce pod warunkiem wcześniejszej reanimacji szlachty i włościaństwa oraz rolnictwa polskiego. Odbudowanie dawnych elit przyczyni się do odbudowy humanizmu kultury polskiej, mogącej być wzorcem dla innych społeczeństw. Współczesny świat to drapieżny konflikt matriarchatu i patriarchatu. W matriarchacie dziedziczy kobieta a w patriarchacie mężczyzna. Matriarchalne USA i Izrael konkurują z resztą patriarchalnego świata. W ten konflikt wpisują się Sarmaci - przodkowie szlachty polskiej, szanujący kobiety, ale im nie ulegający. Szlacheccy Polacy wielbiący kobiety, strzegący Boga, honoru i Ojczyzny stanowiąyle="">  przecież dla nas wzór do naśladowania. Odbudujmy dawną Rzeczypospolitą i uczyńmy jej sarmacką kulturę otwartą na pozytywne treści. Utwórzmy nowy dobrowolny system kulturowy w którym będzie dziedziczyło społeczeństwo. Polska i polska kultura staną się wtedy prawdziwie niepodległe a my szybko zdobędziemy należne nam miejsce w świecie.

yle=""> 

 2010-10-31 09:13
 Oceń wpis
   

Umarła Polska odżyje wraz z polską szlachtą. Elity Polski były niszczone już za caratu gdy przeprowadzono uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania za utracone przez szlachtę ziemie. Drugą katastrofą było odebranie po II wojnie światowej (przez sterowaną z Moskwy i chronioną jej wojskami żydokomunę)  majątków polskim ziemianom. Umarło wtedy wraz ze szlachtą polskie rolnictwoyle="">  z wielowiekowym jego dorobkiem zapisanym w optymalnej strukturze rolnej. W okresie PRL prywatne rolnictwo było niszczone a państwowe samo upadało czego skutkiem jest współczesny kryzys tej tradycyjnej podpory polskiej gospodarki związany z biologicznym wyniszczeniem ludu rolniczego. Z powodu braku perspektyw rozwojowych w PRL i później nie rodziły się dzieci. Obecnie rolnictwo daje 3% polskiego PKB gdy tymczasem w USA jest to 18% PKB. Wynika z tego, że polskie rolnictwo zostało zniszczone przez PRL i jego następstwa. Dodatkowo negatywnie oddziaływały procesy gospodarcze związane z XX-wiecznym ociepleniem klimatu. Dlaczego rolnictwo jest tak ważne dla kraju? Z obliczeń amerykańskich ekonomistów wynika, że 1 dolar popytu rolniczego wydany na środki produkcji przynosi 2.73 dolara przyrostu dochodu narodowego co powoduje, że rosnący rolniczy popyt wywołuje rosnącą koniunkturę w przemyśle. Widzimy więc, że starania o polskie rolnictwo przyniosą prosperity polskiej gospodarce. Aby to osiągnąć należy zrehabilitować polską szlachtę i przywrócić jej tradycyjną rolę w polskim społeczeństwie-rolę elity kultury i polskiego rolnictwa. Należy wypłacić potomkom szlachty odszkodowania za utraconą ziemię w postaci obligacji skarbu państwa i uczynić ich opiekunami dzierżawców nie uprawianej ziemi ornej (30% ziemi ornej w Polsce to nie uprawiane odłogi). Ustrój rolny polegający na dzierżawieniu ziemi uprawiającym ją rolnikom (taki panował w I Rzeczypospolitej) jest najsprawniejszym ekonomicznie systemem uprawy ziemi. Wg standardów UE nie uprawiana ziemia mogłaby dać chleb 15 milionom rolników-imigrantów. Tylko skąd ich wziąć? Należy ich wziąć z przeludnionych krain świata tj. z rejonu Gazy w Palestynie, Indii, Chin, Japonii i osiedlić w Polsce. Aby się zasymilowali w Polsce należy otoczyć opieką całą ludność rolniczą oraz odpowiednio zmodyfikować polski system religijno-etyczny, tak aby łatwo go mogli zaakceptować. Przyniesie to Polsce niewątpliwie postęp kulturowy co podniesie jakość życia polskiego społeczeństwa. Polska zyska w świecie potężnych przyjaciół (i odbiorców produkowanej żywności) i przyczyni się wydatnie do światowego pokoju. Polska zyska także niedrogą siłę roboczą co wywoła dalszy przypływ inwestycji zagranicznych wspomagających rozwój naszego kraju oraz uratuje polski system emerytalny. Da to także przykład reszcie Europy i USA co robić aby wyjść z pogłębiającego się kryzysu światowego. Mój wywód prowadzi do nieodpartychyle="">  wniosków: należy ożywić polską szlachtę przywracając jej majątki i reanimować polskie rolnictwo. Jest to dla Polski nieodzowne z uwagi na zbliżającą się zmianę klimatu na zimniejszy i związany z tym spadek wydajności rolnictwa europejskiego i amerykańskiego- dotychczasowych producentów nadwyżek żywnościowych. Przyniesie to wzrost popytu na żywność i cen produktów rolnych co dało by bogactwo Polsce pod warunkiem wcześniejszej reanimacji szlachty i włościaństwa oraz rolnictwa polskiego.

yle=""> 

 

---

 

 

 2010-10-27 06:55
 Oceń wpis
   

Czy potrafimy przywrócić podstawy potęgi I Rzeczypospolitej- jawność życia publicznego i siłę stanu szlacheckiego-elity polskiej? W tym celu Polacy muszą wyzwolić się z kręgu kultury żydowskiej i przywrócić dawną organizację Rzeczypospolitej, której siłą było rolnictwo. PRL zniszczył szlachtę i wykreował nowe elity polskie w większości związane korzeniami z polskim żydostwem. Obecnie te elity są podzielone i prowadzą beznadziejną politykę. Jedni optują za sojuszem z USA, drudzy za Rosją a trzeci za Europą. Taki jest główny żydowski podział, który ma charakter ideologiczny. Tymczasem jest możliwa czwarta droga-sojuszu z Azją i Afryką, których potęga rośnie. I to jest szansa dla Polski i nowych polskich politycznych elit. Trzeba będzie kręgi wrogie pomyślnej przyszłości Polski odsunąć od władzy. Obecnie wiele z tych kręgów ma charakter przestępczy. Żerują na Polsce wykorzystując swoją pozycję polityczną. Trzeba wypracować nową polską ideologię –nowy system etyczny, przy uwzględnieniu dorobku cywilizacji azjatyckich i afrykańskich, które mogą wzbogacić i ulepszyć nasze polskie tradycje. Może pokonamy wtedy bariery kulturowe przy sprowadzaniu do Polski rolników-osadników z Azji i Afryki. Nie uciekniemy przed tym bo inaczej zbankrutuje nasz system emerytalny. Musimy więc wypracować wspólny azjatycko-afrykańsko-polski system etyczny, który wszyscy będą mogli zaakceptować. Unikniemy wtedy nierozwiązywalnych problemów izolacji imigrantów przed którym stanęły Niemcy. Zalążki nowego systemu etycznego są sformułowane w opublikowanym w internecie PROGRAMIE PARTII DEKALOGU i blogu ETYKA NA NOWE TYSIĄCLECIA. Trzeba zneutralizować wszystkie działające w Polsce mafie, zreformować Kościół Katolicki, przywrócić pełną jawność życia publicznego i sformułować dla Polski perspektywiczny program zapewniający role dla Polaków wszystkich mniejszości. Trzeba wrócić do ulepszonej II Rzeczypospolitej.

---2010-10-26 15:01
 Oceń wpis
   

W poprzednich 23 wpisach bloga DOLE I NIEDOLE NIE TYLKO POLSKIEGO CHŁOPA poruszyłem szereg bardzo ważnych dla Polski tematów.Będę je powoli powtarzał i omawiał dokładniej, tak aby kontynuować kontakt z czytelnikami mojego poprzedniego bloga.Ponieważ kolejne wpisy znikają będę publikował trochę rzadziej.

Pozdrawiam czytelników.